top of page

מוקד מתן שירות

מול מוסדות, ארגונים ומרכזים שונים

בעמוד הזה תוכלו למצוא את כל המוקדים והשירותים שזוהרה שלי נותנת ללקוחותיה.

אצלנו אתה המיקוד, לכן הקמנו את מיקודית זוהרית אשר תיהיה לך לעזר במתן כל שירות מול מוסדות, ארגונים ומרכזים שונים

bottom of page